Tar ag obair le FSS

Tá 130,000 fostaí san FSS, agus é ar an bhfostóir is mó agus is forásaí sa tír, fostóir ina gcothaítear agus ina dtacaítear lenár bhfoirne le bheith ar an bhfoireann is fearr agus is féidir leo a bheith.
Agus muid ag léiriú measa ar ár bhfoireann agus ag forbairt agus ag cothú á bhfáis, tá sé mar aidhm againn ár gcumais uile a fheabhsú chun cúram sláinte níos sábháilte agus níos fearr a chur ar fáil.

Leasanna do bhaill foirne

Mar bhall dár bhfoirne, beidh an méid seo ar fáil duit:

  • Deiseanna agus maoiniú d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach
  • Obair sholúbtha
  • Saoire bhliantúil fhlaithiúil
  • Teidlíocht do laethanta saoire poiblí
  • Conarthaí fostaíochta buana
  • Pinsean seirbhíse poiblí mealltach

Meas ar ár bhfoireann

Léirímid meas ar fholláine fhisiciúil agus mheabhrach ár mball foirne agus tá roinnt tionscnamh ar bun againn mar chabhair le go mbraithfidh siad go bhfuil meas orthu agus go gcúitítear iad ina róil. Ina measc seo tá Clár Sláinte agus Folláine Foirne againn ina ndéanaimid ár ndícheall áit oibre shláintiúil a chruthú ina dtiocfaidh fás agus forbairt ar dhaoine. Tacaíocht san ionad oibre do bhaill foirne is ea Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (EAP) an FSS, ina gcuirtear seirbhís comhairleoireachta ar fáil chun cabhrú leo le deacrachtaí a bhféadfadh tionchar a imirt ar a sláinte mheabhrach.

Fás gairme

Cuirimid mórán deiseanna ar fáil chun d’fhoghlaim agus do ghairm a chur chun cinn i do rogha réimse, lena n-áirítear tacaíochtaí le cur ar do chumas do cháilíochtaí gairmiúla a fheabhsú le ham saor chun staidéar a dhéanamh. Agus tú ag obair san FSS, beidh teacht agat ar ár dtairseach oiliúna ar líne do bhaill foirne, ar ár n-acadamh ceannaireachta agus ar ár gclár cóitseála. Bíodh sé go bhfuil tú ag tús do ghairme nó má tá tús curtha agat le d’aistear cheana féin, tacófar le d’fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil má thagann tú chun obair leis an FSS.

Eispéireas fostaí

Tá ár gcultúr á thiomáinte ag ár luachanna, is iad sin Cúram, Comhbhá, Iontaoibh agus Foghlaim, rud a chruthaíonn timpeallacht dhearfach do bhaill foirne agus eispéiris fheabhsaithe d’othair agus d’úsáideoirí seirbhíse. Léirítear meas ar agus tugtar ómós do gach fostaí, áit ina gcaitear le fostaithe le dínit agus meas agus nach seastar le leithcheal de chineál ar bith. Léirímid meas ar thuairimí na mball foirne agus iarraimid aiseolas go rialta ónar mbaill foirne chun eispéireas níos fearr a chur ar fáil do bhaill foirne agus d’othair